Nawigacja. Kliknij w odpowiednie pole...

O nas

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „EKOPOMIAR” Henryk Lemieszek od 1993 roku  zajmuje się wykonywaniem pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pomiarów równoległych Automatycznych Systemów Monitoringu Zanieczyszczeń, pomiarów energetycznych kotłów, pomiarów emisji hałasu z instalacji do środowiska, opracowywaniem dokumentacji do uzyskania pozwolenia zintegrowanego i pozwoleń sektorowych (karty informacyjne przedsięwzięcia, operaty wodnoprawne, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisja hałasu, gospodarka odpadami, raporty oddziaływania na środowisko).

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „EKOPOMIAR” Henryk Lemieszek ma ustabilizowaną pozycje na rynku energetycznym, pozyskało stałych zleceniodawców i osiąga corocznie przychód na zrównoważonym poziomie.

 

Laboratorium posiada wdrożony System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018 i uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) potwierdzoną certyfikatem jako Laboratorium Badawcze o numerze akredytacji AB 1078.

Oferta

Przedsiębiorstwo „EKOPOMIAR” wykonuje następujące rodzaje badań:

 

- Pomiary w zakresie Automatycznych Systemów Monitoringu Zanieczyszczeń (AMS)

• Kalibracja AMS (QAL2) w zakresie: pyłu, CO, NOX, NO, CO2, SO2,O2 wg normy: PN-EN 14181:2015

• Roczna kontrola sprawności (AST) w zakresie: pyłu, CO, NOX, NO, CO2, SO2, O2 wg normy: PN-EN 14181:2015.

• Kalibracja AMS (QAL2) w zakresie NH3, roczna kontrola sprawności (AST) w zakresie NH3 wg PN-EN 14181:2015

• Pomiar stężenia NH3spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) wg PB-2/2016 wydanie A

• Pomiar wilgotności względnej metodą kondensacyjno – adsorpcyjną wg PN-EN 14790:2017-04

 

- Pomiary w zakresie gazów odlotowych

 

• Pobór próbek do oznaczania stężenia pyłu wg normy PN-Z-04030-7:1994, PN-EN 13284-1:2018-02

• Pobór próbek pyłu do badań i analizy granulometrycznej wg normy PN-Z-04030-7:1994

• Badanie zawartości gazu w spalinach. Pomiar stężenia i emisji SO2, CO, CO2 metodą spektrometrii w podczerwieni NDIR wg PN-ISO 10396:2001

• Pomiar stężenia O2 metodą elektrochemiczną wg PN-ISO 10396:2001

• Pomiar stężenia O2 paramagnetyczną wg PN-ISO 10396:2001, PN-EN 14789:2006

• Pomiar stężenia i emisji NOX, NO metodą chemiluminescencyjną wg PN-ISO 10396:2001, PN-EN 14792:2006 paramagnetyczną wg PN-ISO 10396:2001, PN-EN 14789:2006

• Pobór próbek do oznaczania stężenia i emisji SO2 metodą toronową wg PN-EN 14791:2006, PN-ISO 7934:1999 + A1:2001

• Pobór próbek do oznaczania stężenia i emisji SO3 metodą toronową wg PB-1/2012 wydanie C

 

• Pobór próbek do oznaczania stężenia

• rtęci wg PN-EN 13211:2006

• HCl wg PN-EN 1911:2011

• HF wg ISO 15713:2006

• NH3 wg PB-4/2016 wydanie C

• metali (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V) wg PN- EN 14385:2005

 

• Pomiar wilgotności względnej metodą kondensacyjno – adsorpcyjną wg PN-EN 14790:2017-04

• Pomiar stężenia i emisji metanu, amoniaku i podtlenku azotu zgodnie z PB-2/2016 wydanie A. Metoda spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)

 

- Pomiar skuteczności odpylania wg PN-Z-04030-7:1994, PN-87/M-34129 metoda A

- Pomiar poziomu hałasu w środowisku wg Załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. 2014, poz. 1542 z wyłączeniem pkt. F.

 

- Pomiar poziomu hałasu na stanowisku pracy wg norm PN-N-01307:1994, PN-EN-ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 - pkt. 10 i Strategię 3 - pkt. 11

 

- Pomiar poziomu hałasu pochodzącego od maszyn i urządzeń. Poziom mocy akustycznej wg normy PN-EN ISO 3746:2011 z wyłączeniem pkt. 8.4

 

 

 

Ponadto EKOPOMIAR zajmuje się:

 

• opracowywaniem ocen oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym:

- na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- na etapie pozwolenia na budowę,

- na etapie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu,

 

• opracowywaniem dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji i pozwoleń:

- na wytwarzanie odpadów (programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne),

- na emitowanie hałasu do środowiska (badania hałasu),

- na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

- na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

 

• opracowywaniem pozwoleń zintegrowanych,

 

• opracowywaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

 

• naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

 

• sporządzaniem kwartalnych, rocznych sprawozdań i ewidencji z zakresu ochrony środowiska,

 

• przeglądami (audytami) ekologicznymi,

 

• opracowywaniem programów ochrony środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego i zakładów pracy,

 

• opracowywaniem programów gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi,

 

• badaniami środowiska,

• pomiarami drgań maszyn i urządzeń wirujących

 

 

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń.

Zdjęcia

 

Dane organizacji:

 

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska "EKOPOMIAR"
Henryk Lemieszek

ul. Wolności 10; 41-800 Zabrze

 

Dane laboratorium:

 

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska "EKOPOMIAR"
Henryk Lemieszek

ul. Wolności 10; 41-800 Zabrze


Kontakt:

Tel./Fax: 32 279-85-86

Komórka: 504 263 768

Email: biuro@ekopomiar.net