Nawigacja. Kliknij w odpowiednie pole...

O nas

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „EKOPOMIAR” Henryk Lemieszek od 1993 roku  zajmuje się wykonywaniem pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, pomiarów równoległych Automatycznych Systemów Monitoringu Zanieczyszczeń, pomiarów energetycznych kotłów, pomiarów emisji hałasu z instalacji do środowiska, opracowywaniem dokumentacji do uzyskania pozwolenia zintegrowanego i pozwoleń sektorowych (karty informacyjne przedsięwzięcia, operaty wodnoprawne, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisja hałasu, gospodarka odpadami, raporty oddziaływania na środowisko).

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „EKOPOMIAR” Henryk Lemieszek ma ustabilizowaną pozycje na rynku energetycznym, pozyskało stałych zleceniodawców i osiąga corocznie przychód na zrównoważonym poziomie.

 

W 2009 wdrożono system Zarządzani Jakością zgodny z normą – PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i uzyskano akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) potwierdzony certyfikatem jako Laboratorium Badawcze o numerze akredytacji AB 1078.

Oferta

Przedsiębiorstwo „EKOPOMIAR” wykonuje następujące rodzaje badań:

 

- Badanie zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną wg normy PN-Z-04030-7:1994, PN-EN 13284-1:2007.

 

- Badanie zawartości gazu w spalinach. Pomiar stężenia i emisji gazowej w spalinach wg normy PN-ISO 10396:2001, PN-ISO 10849:2000, PN-ISO 7935:2000, PN-EN 14791:2006, PN-ISO 7934:1999, PN-ISO 7934:1999 + A1:2001, PN-EN 14792:2006, PN-EN 14789:2006, PN-EN ISO 21258:2010.

 

- Pomiary Automatycznych Systemów Monitoringu Zanieczyszczeń (AMS)

• Kalibracja AMS (QAL2) w zakresie: pyłu, CO, NOX, CO2, SO2,O2

• Roczna kontrola sprawności (AST) w zakresie: pyłu, CO, NOX, CO2, SO2, O2 wg normy: PN-EN 14181:2015.

 

- Pobór próbek do oznaczania stężenia

• rtęci (PN-EN 13211:2006),

• HCl (PN-EN 1911:2011),

• HF (ISO 15713:2006)

• NH3 (PB-4/2016 wydanie A)

 

- Pomiar stężenia i emisji metanu, amoniaku i podtlenku azotu zgodnie z PB-2/2016 wydanie A.

Metoda spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR)

 

- Pomiar poziomu hałasu w środowisku wg Załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r., w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz. U. 2014, poz. 1542 z

wyłączeniem pkt. F.

 

- Pomiar poziomu hałasu na stanowisku pracy wg norm PN-N-01307:1994, PN-EN-ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 2 - pkt. 10 i Strategię 3 - pkt. 11

 

- Pomiar poziomu hałasu pochodzącego od maszyn i urządzeń. Poziom mocy akutsycznej wg normy PN-EN ISO 3746:2011 z wyłączeniem pkt. 8.4

 

Wszystkie w/w badania Przedsiębiorstwo „EKOPOMIAR” deklaruje do akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007.

 

Wszystkie prowadzone przez Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „EKOPOMIAR” Henryk Lemieszek  w/w badania techniczne opierają się na metodach referencyjnych zawartych w normach krajowych i europejskich.

Ponadto:

 

oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym:

• na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

• na etapie pozwolenia na budowę,

• na etapie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu,

 opracowanie dokumentacji niezbędnych do wydania decyzji i pozwoleń:

• na wytwarzanie odpadów (programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne),

• na emitowanie hałasu do środowiska (badania hałasu),

• na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,

• na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

• pozwolenia zintegrowane,

 

 przeglądy ekologiczne, programy, raporty, ekspertyzy, badania, oceny oddziaływania:

• przeglądy (audyty) ekologiczne,

• oceny oddziaływania na środowisko inwestycji istniejących,

• programy czystej produkcji,

• konsulting przy wdrażaniu systemów zarządzania środowiskiem – ISO 14001,

• programy ochrony środowiska dla jednostek samorządu terytorialnego i zakładów pracy,

• programy gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi,

• plany operacyjno-ratownicze na wypadek wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia, raporty bezpieczeństwa,

• badania środowiska,

• sporządzanie kwartalnych, rocznych sprawozdań i ewidencji z zakresu ochrony środowiska,

• naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

• opracowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

 

 

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń.

Zdjęcia

 

Dane organizacji:

 

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska "EKOPOMIAR"
Henryk Lemieszek

ul. Wolności 10; 41-800 Zabrze

 

Dane laboratorium:

 

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska "EKOPOMIAR"
Henryk Lemieszek

ul. Karpacka 12; 44-103 Gliwice


Kontakt:

Telefon: 32 279-85-86 wew.: brak

Komórka: 504 263 768

Fax: 32 279-85-86

Email: ekolem@interia.pl